دیدار مدیریت محترم دبستان با معاونت آموزش ابتدایی آقای مهندس سروش جمالی