تجهیزات

تجهیزات یکی از ارکان مهم یک مدرسه هوشمند است ، مدرسه ای که فاقد تجیزات کافی باشد نمی توان نام هوشمند را بر ان نهاد.