گروه تخصصی ورزش

گروه تخصصی ورزش

 

 

 

ورزش های تخصصی ، شنا تیراندازی با  ، تیر و کمان ، اسب سواری  و ورزش های گروهی و انفرادی بر اساس پایه تحصیلی و توانایی ها فردی از پیش دبستانی تا ششم