رازک نورمعبودی

رازک نورمعبودی

آموزگار پایه پیش دبستانی

لیسانس زبان و ادبیات انگلیسی

شروع تدریس از سال 91

مقام کشوری درس پژوهی

10 سال سابقه تدریس در پیش دبستانی

دارای مدرک حسابداری