سمیرا موحدی

سمیرا موحدی

آموزگار پایه اول

سیده سمیرا موحدی

فارغ التحصیل دبیری زبان انگلیسی

شروع تدریس از سال 93

مدرس اختلال در یادگیری

مدرکICDL

طراحی بازی سازی آموزشی

مدرک آموزش مفاهیم ریاضی

مدرک قصه سازی

دارای رتبه برتر در جشنواره تدریس مبتنی بربازی